19.04.2015 Głębokie, Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego

13 kwietnia 2015

  Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego

w Cross Country

I Runda GŁĘBOKIE 19.04.2015

Zobacz terminy kolejnych rund

REGULAMIN OTWARTYCH
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W CROSS COUNTRY
2015
1. Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Cross Country zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Sportu Motocyklowego na sezon 2015 oraz regulaminami uzupełniającymi poszczególnych rund. Zawody przeznaczone dla wszystkich chętnych uprawiających sporty motocyklowe, dysponujących odpowiednim sprzętem oraz przygotowaniem. Zawody mają na celu rozwój sportu motocyklowego oraz przygotowanie zawodników do uzyskania licencji, a w dalszej perspektywie do udziału w zawodach wyższej rangi.
2. Kolejne rundy

ORGANIZATOR
Klub Motocyklowy Rymanów „ETER”
Ul. DR. Bieleckiego 2/4, 38-480 Rymanów
Tel. 883976996 lub 533189016
e-mail: zawody-eter@o2.pl
strona www: www.eterrymanow.pl

1. Runda 19.04.2015
2. Runda 17.05.2015
3. Runda 28.06.2015
4. Runda 26.07.2015
5. Runda 23.08.2015
6. Runda 20.09.2015
7. Runda 25.10.2015

3.
3. Ogólne warunki organizacyjne:
3.1. Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 7 dni przed planowaną datą zawodów.
3.2. Każda eliminacja składa się z jednego wyścigu każdej z klas. Jako pierwsze startują klasy Quad, następnie klasy motocyklowe w wyznaczonych w harmonogramie odstępach i podziałach.
3.3. Imprezę poprzedzi odprawa uczestników i kierowników ekip w dniu imprezy w miejscu podanym przez organizatora w regulaminie uzupełniającym. Odprawa jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników zawodów. Podczas odprawy organizator ma obowiązek omówić wszelkie ewentualne zmiany w harmonogramie zawodów oraz inne ważne kwestie szczególnie dotyczące bezpieczeństwa.
3.4. Podczas rund Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu (identyczny jak na zawodach rangi Mistrzostw Polski). Każdy zawodnik musi posiadać pomarańczowy transponder AMB. Organizator musi przewidzieć możliwość wypożyczenia transponderów z uchwytem (wyłącznie na czas zawodów) w biurze zawodów. Kaucja za wypożyczenie transpondera to depozyt prawa jazdy lub innego dokumentu tożsamości. Zawodnicy nie posiadający transpondera nie będą klasyfikowani. Koszt całkowity w przypadku zagubienia lub braku zwrotu transpondera wynosi 1400 zł. Koszt uchwytu wynosi 25 zł.
4. Uczestnicy i podział na klasy:
4.1. Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy bez licencji, oraz zawodnicy z licencją A, B, C uprawniającą do startów w rajdach enduro, cross country, trialu lub motocrossie. Do startu będą dopuszczone motocykle sprawne technicznie. Motocykle biorące udział w imprezie nie muszą posiadać dowodu rejestracyjnego oraz wyposażenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym (oświetlenie, sygnalizacja).
4.2. Podział na klasy:
• Klasa JUNIOR 85 – wiek od 10 do 18 lat, motocykl 2T o poj. do 85 ccm oraz 4T do 150 ccm (również z licencją A, B i C)
• Klasa JUNIOR – wiek od 14 lat do 21 lat, motocykl 2 T o poj. do 144 ccm oraz 4T do 250 ccm (również z licencją B i C)
• klasa SENIOR 1 – motocykle o poj. do 125 ccm – 2T i do 250 ccm – 4T (również z licencją B i C), wiek od 15 lat
• klasa SENIOR 2 – motocykle o poj. powyżej 125 ccm – 2T i powyżej 250 ccm – 4T (również z licencją B i C), wiek od 17 lat

•klasa LICENCJA – uczestnicy z licencją „A” bez podziału na klasy, bez warunków dotyczących motocykli oraz wieku
• klasa WETERAN – od 40 roku życia (rocznik 1975 i starsi) bez podziału na klasy (również z licencją A,B,C)
• klasa KOBIETY – kobiety bez podziału na klasy, bez warunków dotyczących motocykli oraz wieku
• klasa QUAD 4K – pojazdy czterokołowe z napędem na dwie osie (4K) o pojemności do 1000 cc, od 16 lat,
• klasa QUAD 2K – pojazdy czterokołowe z napędem na tylna oś (2K) o pojemności do 750 ccm, od 16 lat,
• klasa QUAD WETERAN – od 40 roku życia (rocznik 1975 i starsi) bez podziału na klasy
Warunkiem utworzenia klasy jest udział minimum 3 zawodników w klasie!!!
Zawodnik spełniający wymogi kilku klas sam może wybrać klasę, w której będzie klasyfikowany.
5. Zgłoszenia, wpisowe, odbiór administracyjny:
5.1. Zgłoszenia do zawodów dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zawodów oraz przesłanie go na adres organizatora podany w regulaminie uzupełniającym.
5.2. Dopuszcza się złożenie formularza zgłoszeniowego podczas odbioru administracyjnego w dniu zawodów.
5.3. Ustala się następujące kwoty wpisowego:
• 110,- PLN – klasa JUNIOR 85
• 150,- PLN – pozostałe klasy

5.4. Podczas odbioru administracyjnego w biurze imprezy należy przedstawić następujące dokumenty:
• dowód tożsamości,
• wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia,
• wypełnioną i podpisaną ankietę o aktualnym stanie zdrowia (druk do pobrania na stronie internetowej organizatora lub w biurze zawodów),
• uczestnicy niepełnoletni pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie (druk do pobrania na stronie internetowej organizatora lub w biurze zawodów).

6. Obiór techniczny:
Do zawodów dopuszczone będą motocykle i quady spełniające wymogi Regulaminu Sportów Motocyklowych, komunikatu GKSM PZM oraz Regulaminu Technicznego PZM na sezon 2015. Podczas odbioru technicznego należy przedstawić ważną homologację kasku.
7. Przebieg zawodów:
7.1. Procedura startowa:
• Na 15 min. przed wyznaczonym terminem startu zostaje otwarty wjazd do strefy oczekiwania. W tym czasie wszyscy zawodnicy/uczestnicy dopuszczeni do wyścigu muszą zająć miejsce w strefie oczekiwania.
• Po upływie 10 min. strefa oczekiwania zostaje zamknięta, a zawodnicy którzy do niej nie wjechali nie mogą wystartować w wyścigu. Zawodnicy/uczestnicy ze strefy oczekiwania wyjeżdżają za wyznaczonym przez organizatora pojazdem prowadzącym na obowiązkowe okrążenie zapoznawcze. Inne treningi na trasie zawodów cross country są zabronione.

•Zawodnik/uczestnik, który nie przejedzie okrążenia zapoznawczego nie będzie dopuszczony do wyścigu. Na okrążeniu zapoznawczym obowiązuje zakaz wyprzedzania i wjazdu do strefy napraw w celu tankowania paliwa.
• Zaleca się, aby na okrążeniu zapoznawczym za ostatnim zawodnikiem/uczestnikiem jechała osoba funkcyjna organizatora zamykająca kolumnę zawodników/uczestników.
• Start następuje wg procedury Le Mans (z wyłączonym silnikiem).
• Procedura ustawiania quadów na linii startu. Po zakończeniu okrążenia zapoznawczego i ustawieniu na linii startu zawodnicy/uczestnicy oczekują z włączonym silnikiem na podejście sędziego startowego i w jego obecności kolejno dokonują wyłączenia zapłonu poprzez wyjęcie zrywki i oddalają się od pojazdu bez możliwości dotykania pojazdu do chwili startu.
• Zawodnicy/uczestnicy ustawiają się 15 metrów przed lub za linią pojazdów. Procedura startu zaczyna się od pokazania zielonej flagi co oznacza gotowość do startu. Następnie starter pokazuje tablicę „15 sekund”. Po upływie tego czasu pokazuje tablicę „5 sekund”. Start następuje na znak chorągiewki startera po upływie 5-10 sekund od momentu pokazania tablicy „5 sekund”. Zawodnicy/uczestnicy dobiegają do pojazdów, uruchamiają silniki i wyruszają na trasę wyścigu.
• Zawodnik/uczestnik, który nie wystartuję w czasie 15 sekund musi opuścić linię startu – może wystartować z miejsca wyznaczonego przez osobę funkcyjną.
• W strefie startu w trakcie procedury startowej mają prawo przebywać tylko zawodnicy/uczestnicy i personel organizatora. Do tej strefy nie mają prawa wstępu mechanicy oraz inne osoby postronne.
7.2. Ustala się kolejność linii startu klas:
quady:
• klasa Quad 2K,
• klasa Quad 4K
• klasa Quad Weteran,
motocykle
• Licencja + Junior,
• Senior 2,
• Senior 1,
• Weteran + Kobiety,
• klasa Junior 85 startuje 30 minut po starcie pozostałych klas.

7.3. Falstart – karany jest procedurą stop-and-go w strefie pomiaru czasu po zatrzymaniu zawodnika przez sędziego na 2 min. Wykroczenie to sygnalizowane jest tablicą z numerem zawodnika. Zawodnik/uczestnik wzywany do odbycia kary musi zatrzymać się w trzech kolejnych okrążeniach od chwili zasygnalizowania. Jeżeli nie wykona tego polecenia zostaje pokazana mu czarna flaga i tablica z numerem zawodnika/uczestnika, co oznacza wykluczenie z wyścigu.
7.4. Koniec wyścigu jest sygnalizowany chorągiewką z szachownicą po upłynięciu wyznaczonego czasu i oznacza zakaz kontynuowania jazdy po przekroczeniu linii mety.
7.5. Koniec pomiaru czasu dla wyścigu uzależniony jest od długości trasy i wyznacza go organizator zawodów w regulaminie uzupełniającym. Nie może być dłuższy niż 110% średniego czasu trwania jednego okrążenia.
7.6. Przerwa pomiędzy startem każdej klasy musi wynosić 60 ÷ 90 sek.
7.7. Nie dopuszcza się do bezpośredniej rywalizacji motocykli i quadów w tym samym wyścigu.
7.8. Czas trwania wyścigu
• Wszystkie klasy Quad – 2 h,
• Klasy Motocykle – 2h,
• Klasa Junior 85 – 1,5 h.
7.9. Obowiązki zawodników/uczestników:
• jazda po trasie w kierunku przeciwnym do ruchu jest zabroniona, pod groźbą wykluczenia z imprezy,
• uczestnik który przypadkowo opuścił trasę, musi na nią wrócić w miejscu jej opuszczenia, niedotrzymanie tego warunku skutkuje wykluczeniem uczestnika z zawodów,
• w pobliżu „depo” organizator wyznacza strefę napraw i tankowania, obszar ten oznaczony jest chorągiewkami: białą – wjazd i żółtą – wyjazd. Na terenie strefy napraw i tankowania może przebywać jedynie uczestnik startujący w imprezie i jeden jego mechanik oraz osoby funkcyjne wyznaczone przez organizatora,
• w strefie napraw i tankowania jest całkowity zakaz palenia tytoniu i używania ognia,
• tankowanie motocykla w czasie wyścigu może odbywać się tylko w strefie napraw i tankowania i tylko po unieruchomieniu silnika,
• każdy uczestnik ma obowiązek stosowania mat ekologicznych.

7.10. Tankowanie i naprawy:
W strefie napraw uczestnik i mechanik może dokonać:
• wymiany każdej części oprócz ramy,
• wymiany opon lub naprawy koła,
• uzupełnienia paliwa tylko w strefie tankowania,
• wymiany i uzupełnienia płynów,
• oczyszczenia pojazdu celem umożliwienia odczytania numerów startowych.

Na trasie uczestnik może dokonać naprawy motocykla przy pomocy podanych mu części i narzędzi. Mechanik ma prawo podać uczestnikowi części i narzędzia.
8. Numery startowe:
8.1. Zawodnicy uczestniczący po raz pierwszy w Otwartych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego mają obowiązek zgłosić się do biura zawodów w celu przyznania numeru.
8.2. Przyznane numery startowe obowiązują przez wszystkie siedem eliminacji cyklu, zabroniona jest zmiana numeru w trakcie sezonu.
8.3. Istnieje możliwość zakupienia kompletu numerów startowych w biurze zawodów.
9. Punktacja, klasyfikacje:
9.1. Zwycięzcą wyścigu jest zawodnik, który w wyznaczonym dla swojej klasy czasie wyścigu przejechał więcej okrążeń. W przypadku tej samej ilości okrążeń decyduje czas ich pokonania. Zawodnik ma prawo wjechać na ostatnie okrążenie do momentu wyzerowania się zegara odliczającego ilość minut pozostałych do zakończenia biegu.
9.2. We wszystkich klasyfikacjach biegów stosowana będzie następująca punktacja

9.3. Warunki klasyfikacji:
• Klasyfikacja indywidualna:

Na końcowy wynik indywidulany Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country składa się suma punktów z odbytych rund pomniejszona o punkty z jednej najgorszej eliminacji. Nieobecność zawodnika na zawodach jest traktowana jako najgorszy wynik. Rezultat z eliminacji, w których zawodnik został wykluczony nie jest liczony jako najgorszy. Nieobecność na ostatniej eliminacji nie będzie liczona jako najgorszy wynik.

•Klasyfikacja klubowa:
Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja klubowa Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country. Do klasyfikacji klubowej liczone będą punkty zdobyte we wszystkich klasach przez wszystkich zawodników klubu. Zwycięzcą zostaje klub z największą ilością punktów. Przy równej ilości punktów decyduje większa ilość lepszych miejsc. Do klasyfikacji klubowej brane będą pod uwagę jedynie kluby – członkowie Polskiego Związku Motorowego.
10. Nagrody, tytuły:
10.1. Za klasyfikację końcową poszczególnych rund zostaną przyznane następujące nagrody:
• puchary – za I, II, III miejsce w klasach, gdzie wystartowało minimum 3 zawodników,
• dyplomy – za miejsca od I do X w każdej z klas,
• nagrody rzeczowe – w zależności możliwości organizatora.

10.2. Nagrody w klasyfikacji klubowej nie będą przyznawane w klasyfikacji poszczególnych rund.
10.3 Nagrody dla zwycięzców w zawodach będą do odbioru podczas oficjalnego zakończenia, nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników oficjalnych. Nie odebrane nagrody przechodzą na rzecz organizatora bez możliwości ich odebrania w późniejszym terminie.
10.4. Na zakończenie sezonu w klasach, gdzie sklasyfikowano minimum 5 zawodników przyznane zostaną następujące tytuły :
• za I miejsce – Mistrz Województwa Podkarpackiego w Cross Country,
• za II miejsce – Wicemistrz Województwa Podkarpackiego w Cross Country,
• za III miejsce – II Wicemistrz Województwa Podkarpackiego w Cross Country.

10.5. Na zakończenie sezonu w klasyfikacji klubowej, niezależnie od ilości sklasyfikowanych klubów zostaną przyznane następujące tytuły:
• za I miejsce – Klubowy Mistrz Województwa Podkarpackiego w Cross

Country,
• za II miejsce – Klubowy Wicemistrz Województwa Podkarpackiego w Cross

Country,
• za III miejsce– Klubowy II Wicemistrz Województwa Podkarpackiego

w Cross Country.
11. Postanowienia końcowe
11.1. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego PZM w Rzeszowie. Do kwestii nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy wyższe przepisy RSM oraz FIM wraz z załącznikami.
11.2. We wszystkich sprawach spornych zawodnik ma prawo odwołać się od decyzji sędziego zawodów do Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego PZM w Rzeszowie, w oparciu o tryb opisany w art. 2.20. Regulaminu Sportu Motocyklowego.
Zatwierdzono w dniu 31 marca 2015 r. przez Zarząd Okręgowy PZM w Rzeszowie
Tekst jednolity wg stanu na dzień 7 kwietnia 2015

Źródło: http://przeklej.org/file/CcyZ7x/Regulamin.Mistrzostw.Wojewodztwa.Podkarpackiego.CC.2015.zatw.z.kom.pdf