Deklaracja

Pobierz PDF

DEKLARACJA

 

Ja niżej podpisany………………………………………………………………………….. proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Motorowego Klubu Sportowego „Gorce”.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, regulamin, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.

                                                Kamienica dn. ………………….. ………………………………………

                                                                                                                                                            (własnoręczny podpis)

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

 1. Nazwisko i imiona   …………………………………………………………………………………

 2. Data i miejsce urodzenia   …………………………………………………………………………..

 3. Obywatelstwo ………………………………………………………………………………………..

 4. Miejsce zamieszkania ……………………………………………. Tel. ……………………………..

 5. Wykształcenie ………………………………………………………………………………………..

 6. Zawód …………………………………………………………………………………………………

 7. Miejsce pracy ……………………………………………………….. Tel. ……………………………

 8. Inne dane nie określone w deklaracji ……………………………………………………………..

                                           …………………………………………..

                                                       data i podpis składającego deklarację

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr ……………… z dnia ……………………………… w sprawie przyjęcia w/w kandydata na członka Stowarzyszenia.

Postanowiono: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpisy członków Zarządu:

 1.  ……………………………………………………………….

 2.  ……………………………………………………………….

 3.  ……………………………………………………………….

Data wpisania do ewidencji ……………………………………….

Nr legitymacji członkowskiej ……………………………………..

Kandydaci, którzy nie osiągnęli pełnoletności winni złożyć zgodę rodziców-prawnych opiekunów* na wstąpienie w szeregi klubu i uprawianie sportu motorowego.

Podpisy:

 1. ……………………………………………………………….

 2. ……………………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                               ………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                  Pieczęć Klubu