Best Photo MX 2013

4 listopada 2013

 

 

To już 7 edycja konkursu. Best Photo MX przyciąga coraz więcej miłośników fotografii sportowej a w szczególności miłośników motocrossu.

Wysyłajcie zdjęcia do 13 listopada

Poniżej nagrody jakie przewidział organizator konkursu wraz ze sponsorami:

I nagroda w konkursie( warta ok 1100 zł)

Zwycięzca otrzyma:

-bluzę Acerbis

-gogle Scott Hustle 3L

-500 zł nagrody finansowej

-odzież marki Zem Racing za 200zł

-prenumerata roczna X-Cross

 

II nagroda:

Zdobywca II miejsca w konkursie otrzyma:
– Bluzę z kapturem Acerbis
– gogle Scott Recoil 3L
– odzież Zem Racing za 100 zł

 

III nagroda:

Zdobywca III miejsca w konkursie otrzyma:
– bluzę z kapturem Acerbis
– gogle Scott Recoil 3L
– odzież firmy ZR na kwotę 80 zł ( t-shirt , czapka)

3 dodatkowo wyróżnione prace zostaną nagrodzone upominkami portalu motocross.info.pl .
Autorzy najlepszych fotografii oprócz nagród rzeczowych mogą liczyć na publikację prac na portalu motocross.info.pl i w czasopiśmie X-cross.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest firma Zem-Art – właściciel witryny  www.motocross.info.pl
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
3. Każdy z autorów może nadesłać max 2 fotografie o tematyce związanej z motocrossem wykonane w sezonie 2013.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną.
6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200×1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 3MB należy nadsyłać na adres : portal@motocross.info.pl w formie załączników do listu elektronicznego.
7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, loga autorów , cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
10. Zdjęcia należy nadsyłać od 28.10.2013 do 13.11. 2013 r.. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.11.2013 r.
11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
13. Nagrodzone 3 najlepsze prace z nazwiskami laureatów będą opublikowane na Portalu www.motocross.info.pl oraz w magazynie X-cross.
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Zem-Art.
15. Organizatorzy przewidują nagrody ufundowane przez firmy Zem Racing i JG Sport, X-cross , Moto-Ars, oraz Emmotorsport . Nagrody wymienione zostały w informacji ogólnej o konkursie.  Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
16. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia.

 

Źródło: http://motocross.info.pl/news/3308-best-photo-mx-2013-startuje.html