Harmonogram I Regulamin dn 17-11-2019r

16 listopada 2019

Uwaga! Dla osób chcących dojechać na PIKNIK…prosimy wbić w nawigację Kamienica 318 34-608 Kamienica.Zapisy od 9-10!

Harmonogram I Regulamin dn 17-11-2019r

Godz: 9:00-10:00 otwarcie biura rajdu, przyjmowanie zgłoszeń
10:00 – 10:30 kontrola pojazdów, spr. wyposażenia, plombowanie kart drogowych
10:40 odprawa
11:00 start zawodników
15:00 planowany powrót do bazy
15:15 wspólny posiłek (grochówka, kiełbaska)
15:30 odprawa końcowa, ogłoszenie wyników – rozdanie nagród
16:00 grill i wspólna integracja

REGULAMIN
Rajd Off-Road “Piknik 4×4 MKS Gorce Kamienica ” –

1. Impreza ma charakter integracyjny .Do startu dopuszczone są pojazdy – samochody o masie całkowitej do 3500kg Pojazdy muszą być zarejestrowane, z ważnymi badaniami technicznymi i polisą OC.
2. Pojazd musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa (na odcinku specjalnym kaski ochronne dla kierowcy i pilota), apteczkę, gaśnicę, zaczepy do holowania stosowne do masy pojazdu i co najmniej w pałąk bezpieczeństwa (nie dotyczy w przypadku fabrycznego nadwozia zamkniętego).
3. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z pomocy pojazdów nie uczestniczących w imprezie przy zdobywaniu PKP-ów lub pokonywaniu czy wydostawaniu się z przeszkód terenowych, w przypadku nie stosowania się załoga zostaje usunięta z listy startowej.
4. Kierowca ma obowiązek posiadania prawa jazdy, co najmniej kategorii B.
5. W pojeździe może znajdować się nieograniczona liczba osób, jednak nie może ona przekraczać liczby osób wpisanych w dowodzie rej. poj.
6. Na drogach publicznych wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Polskiego Kodeksu Ruchu Drogowego. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu.
7. Dojazdy do tras rajdu nie są wyłączone z ruchu nawet, jeżeli przebiegają po drogach publicznych.
8. Na trasie należy poruszać się w kierunku oznaczeń, oraz przestrzegać kolejności zdobywania PKP-ów.
9. Załoga, która oszukuje i niszczy PKP-y zostanie usunięta z listy startowej, zostanie to ogłoszone na końcowej odprawie
10. Na odcinkach specjalnie punktowanych należy stosować się ściśle do poleceń sędziów
11. Trasa przygotowana jest do przejazdu samochodami bez wyciągarek, jednak gdy nastąpi potrzeba do użycia wyciągarek zbloczy lin stalowych mocowanych do drzew, należy zawsze używać PASA OCHRONNEGO założenie liny stalowej, haka bezpośrednio na drzewo równa się natychmiastowej dyskwalifikacji.
12. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu do lasów i na treny przyległe (szkółki młodniki) z poza trasy.
13. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po polach uprawnych. Dotyczy to także ich krawędzi leżących przy drogach gruntowych
14. W przypadku wykrycia zniszczeń spowodowanych bezmyślnością którejś z załóg i nie stosowaniem się do regulaminu, organizator udostępni osobie pokrzywdzonej dane osobowe sprawcy w celu złożenia wyjaśnień i ewentualnym pokryciu kosztów.
15. Załoga otrzymuje naklejki sponsorów i numer startowy, które musi w sposób trwały i widoczny umieścić na pojeździe, przy czym numer startowy musi znajdować się na drzwiach bocznych lub burtach pojazdu.
16. W czasie trwania terenowej części imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i udziału pod jego wpływem lub pod wpływem podobnie działających środków.
17. Uczestnicy biorą udział w imprezie na swoją odpowiedzialność. Cała załoga przed przystąpieniem do imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, co potwierdza stosownym oświadczeniem.
18. Udział w rajdzie „Piknik 4×4 Mks Gorce” może być niebezpieczny i uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność
19. W żadnym wypadku organizator i właściciel terenów, po których przebiega trasa rajdu nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika w własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej
20. Organizator zastrzega sobie prawo udostępnienia danych osobowych osobom poszkodowanym w/w.
21. Punktacja . Każda pieczątka zdobyta na PKP ( Punkt Kontroli Przejazdu) przelicza się na 50 pkt. Pomiar czasu na odcinku specjalnym, będzie jednocześnie sumą punktów odejmowanych od zdobytych na PKP-ach. Zwycięża załoga o najwyższej liczbie punktów
22. Odcinek Specjalny. Na odcinku specjalnym startuje załoga składająca się z wyłącznie kierowcy i pilota, zaopatrzonych w kaski ochronne i z zapiętymi pasami bezpieczeństwa , zasuniętymi szybami i włączonymi światłami mijania. Próba odbywa się na zamkniętym obszarze , z wyznaczonymi kolejno numerem bramek do przejechania. Ominięcie bramki lub strącenie tyczki wyznaczającej bramkę ( dotknięcie części tekstylnej lub papierowej podłoża) skutkuje punktami karnymi- 30pkt. za każdy przypadek. Obowiązuje „Meta STOP”- zatrzymanie czasu w momencie gdy pojazd zatrzyma się, a meta znajduje się między osiami pojazdu. W przypadku gdy pojazd nie zatrzyma się w odpowiednim miejscu, dopuszcza się cofanie pojazdu.
23. Wpisowe . Załoga zostanie dopuszczona do imprezy po poprawnym wypełnieniu zgłoszenia, potwierdzenia akceptacji regulaminu i opłaceniu wpisowego które wynosi 150zł/załogi.
24. Każda załoga zostanie wyposażona w kartę drogową do podbijania kolejnych zdobytych PKP-ów . Zostanie ona zaplombowana przez sędziego przy odprawie. Zerwanie plomby grozi dyskwalifikacją .
25. O kolejności startu decyduje kolejność zapisów w biurze rajdu.
26. We wszystkich kwestiach nie ujętych w w/w regulaminie decydować będą komandor i sędzia główny
27. .Najlepszym załogom zostaną przyznane nagrody, o których uczestnicy zostaną powiadomieni przed startem. Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.
28. Nie przewiduje się możliwości składana protestów
29. Komandor Majchrzak Marek ps. Bolek Sędzia główny Więcłaek Teofil ps. Tolek Sędzia pomocniczy Adamczyk Dariusz ps. Płaski