Motocross, Enduro cena licencji na rok 2018

19 stycznia 2015

 

 

 

 

 

 

 


Zasady uzyskania i wydawania certyfikatu oraz licencji C (tylko dla amatorów)
1. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do uprawiania sportu motocyklowego.
2. Licencja jest dokumentem uprawniającym do uprawiania motocrossu.
3. W sporcie motocyklowym certyfikat a w następstwie licencję C otrzymuje się po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.
4. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie ustnej ze znajomości Regulaminu Sportu Motocyklowego.
5. Egzamin praktyczny zalicza się po ukończeniu jednego wyścigu. Warunkiem sklasyfikowania w wyścigu jest uzyskanie minimum 75% okrążen zwycięzcy.
6. Egzaminy teoretyczny i praktyczny odbywają się przy zawodach organizowanych wyłącznie dla Amatorów przy specjalnie zorganizowanych dla nich wyścigach.
7. Egzamin teoretyczny i praktyczny musi być zaliczony w jednych zawodach.
8. Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest do:
– złożenia zgłoszenia do zawodów w klasie stosownie do wieku i poj. motocykla w biurze zawodów i opłaceniu wpisowego
– osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach
– opłacenia kosztów egzaminu w wysokości 50zł i ubezpieczenia NNW w kwocie 25zł
– posiadania książeczki zdrowia sportowca z ważnymi badaniami poświadczonymi przez lekarza sportowego
– posiadania obowiązkowego ubioru sportowego
– posiadania sprawnego motocykla (odebranego przez komisję techniczną na zawodach).
9. Certyfikat i w jego następstwie licencję C wydaje Zarząd Okręgowy PZM właściwy do miejsca zamieszkania zawodnika.
10.Certyfikat i licencja wydawane są dożywotnio. Do startu w zawodach uprawnia licencja poświadczona na dany rok.
11.Licencja C zapewnia ubezpieczenie NNW zawodnika przez cały rok i obejmuje wypadki, jakie powstaną w kraju i zagranicą podczas zawodów i treningów oraz w drodze, w tym powrotnej na zawody i treningi.
12.Zawodnik posiadający licencję C może uzyskać pomoc od Fundacji PZM dla sportowców którzy ulegli wypadkom.
13.Licencja C uprawnia do udziału w zawodach i wyścigach organizowanych wyłącznie dla Amatorów.
14.Ubezpieczeniem nie są objęte wypadki, jakie powstaną na zawodach i imprezach, które nie mają akceptacji PZM
Koszt licencji A dla Motocross, Enduro, Country Cross wynosi:
330 zł za przedłużenie na cały sezon
165 zł za przedłużenie
350 zł + 40 zł druk, za wydanie nowej licencji
50 zł + 40 zł druk, za wydanie duplikatu licencji

Koszt licencji B, C dla Motocross, Enduro, Country Cross wynosi:
210 zł + 40 zł druk za przedłużenie na cały sezon
105 zł + 40 zł druk za przedłużenie od dnia 01.07.2014
230 zł + 40 zł druk, za wydanie nowej licencji
50 zł + 40 zł druk, za wydanie duplikatu licencji
Opłata za zmianę licencji motocyklowych z „B” na „A” w wyścigach, motocrossie, enduro, trialu i supermoto wynosi 10 zł.
Licencja jednorazowa typu A dla Motocross, Enduro, Country Cross wynosi 80 zł. Licencje jednorazowe mogą być wydane max. 2 razy – z zastrzeżeniem, iż podana w stawka dotyczy jednego udziału w zawodach.
Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o tzw. udział własny, w ten sposób, iż w ubezpieczeniu NNW Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA S.A. będzie ponosić odpowiedzialność także w przypadku, gdy wartość szkody nie przekracza 5% sum ubezpieczenia a ponadto wysokość odszkodowania w każdej szkodzie nie zostanie pomniejszona o 5 % sumy ubezpieczenia. Zniesienie udziału własnego nie jest możliwe w przypadku zawodników uczestniczących w zawodach rangi Mistrzostw Świata i Europy oraz w zawodach międzynarodowych. Rozszerzenie to może zostać zastosowane wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych, którzy opłacą dodatkową składkę w następującej wysokości:
– sport motocyklowy: MC/E/CC – 137,50 zł (cały sezon) i 82,50 zł (jednorazowo),
W przypadku zmiany licencji z „B” wydawanej przez Zarządy Okręgowe na „A” wydawanej przez Biuro Sportu i Turystyki Zarządu Głównego w trakcie sezonu, składka za zniesienie udziału własnego liczona jest w systemie pro rata temporis nie mniej jednak niż 50% składki należnej za to rozszerzenie.
Szczegółowy cennik PZM 2015 http://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/2015/Regulaminy/ubezpieczenia/komunikat_2015_ubezpieczenia.pdf

źródło ;http://www.motodiably.com/index.php?option=com_content&task=view&id=327&Itemid=67