REGULAMIN IV WIELKIEGO WYŚCIGU O PUCHAR TORU MKS GORCE

1 października 2013

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym podczas naszej niedzielnej imprezy integracyjnej.

REGULAMIN IV WIELKIEGO WYŚCIGU O PUCHAR TORU MKS GORCE

1/.  Organizator : MOTOROWY KLUB SPORTOWY GORCE

KAMIENICA 546 34-608

Kontakt: 781785110, 505588538

 

2/.  Założenie : Wyścig o charakterze integracyjnym ma na celu propagowanie sportu motocyklowego, oraz wprowadzenie do tej dyscypliny amatorów dysponujących odpowiednimi pojazdami.

 

3/.  Zasady rozgrywania: Wyścigi  rozgrywane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w sportach motocrossowych, uczestniczyć w nich mogą zawodnicy z licencją oraz amatorzy.

 

4/.  Nagrody : W każdej klasie do trzeciego miejsca za wyjątkiem klasy mini.

 

5/.  Miejsce zawodów : Tor motocrossowy –  KAMIENICA (woj.małopolskie, powiat limanowski)

 

6/.  Osoby funkcyjne:

Sędzia Główny zawodów:  Andrzej Chryczyk

Kierownik Biura zawodów:  Dorota Majchrzak

Kierownik Komisji Technicznej:  Marek Majchrzak

Kierownik startu – mety:  Teofil Więcławek

Pomiar czasu:  Tomasz Adamczyk

Opieka medyczna: Pogotowie Ratunkowe Limanowa

Zabezpieczenie tras OSP

 

7/.  Zgłoszenia:  Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godz.07.30- 10.00

8/. Trening:  Od 10:00- 10:50 po 10min na każdą klasę.

9/. Start:  11:30

10/. Warunkiem wystartowania danej klasy jest zgłoszenie  min. 3 zawodników.

11/. Nr startowe przydziela kierownik biura zawodów

12/ Czas trwania przejazdu:

65    10min plus 2 okrążenia

85    10min plus 2 okrążenia

KOBIETY 10min plus 2 okrążenia

MX2 15min plus 2 okrążenia

MX1 15min plus 2 okrążenia

Licencja 15min plus 2 okrążenia

Quad 15min plus 2 okrążenia

Przed drugim biegiem 30 min przerwy

 

13/.  Wpisowe: 100zł, lub równowartość w obcej walucie, płatne w biurze zawodów. Zawodnicy bez licencji zobowiązani są do ubezpieczenia od NW – w sportach ekstremalnych. W razie nie posiadania ubezpieczenia zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

14/.  Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 7:30 do zakończenia zawodów.

 

15/.  W biurze należy przedstawić następujące dokumenty:

 

–   dowód tożsamości– zawodnik bez licencji

–   zawodnik z licencją, licencje  A/B/C oraz certyfikat

–   zawodnicy niepełnoletni nie posiadający licencji muszą przedstawić pisemną zgodę

rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach.

–  aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy)

 

16/.  Odbiór trasy:  Odbiór trasy przez sędziego zawodów w dniu zawodów o godz. 8:00.

 

17/.  Odprawa zawodników godz. 09:30 w parku maszyn.

 

18/.  Park maszyn zlokalizowany w bezpiecznym miejscu w sąsiedztwie toru motocrossowego.

19/.  Klasy biorące udział w zawodach:

MINI (do 11 lat)

–  65-85 JUNIOR

60-85ccm 2T + 100-150ccm 4T

KOBIETY

–  MX2 amator

100-144ccm 2T + 175-250ccm 4T

–  zawodnicy bez licencji ( ACR, CAM, PZM )

–  MX1 amator

175-500ccm 2T + 175-650ccm 4T

–  zawodnicy bez licencji ( ACR, CAM, PZM )

Licencja (A, B)

100-144ccm 2T + 175-250ccm 4T

250-500ccm 2T + 275-650ccm 4T

Quady

2K/ 4K

 

20/.  Wyniki:  nieoficjalne 30 minut po każdym biegu, oficjalne 45 minut po każdym biegu wywieszone na tablicy ogłoszeń. O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych w dwóch biegach. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej ilości punktów, decydujące są punkty zdobyte w drugim biegu.

21/.  Ubezpieczenie:  każde zawody ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC organizatora a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od NW.

22/. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu toru.

23/. Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania maty środowiskowej, dywanika (o wymiarach długości 160cm i szerokość 100cm ) z materiału wchłaniającego płyny pod motocykle w miejscu serwisu w celu zapobieżenia wyciekom paliwa, oleju, płynu hamulcowego itp. na ziemię. Za nieprzestrzeganie tego warunku zawodnik będzie ukarany karą umowną . Mycie motocykli w parku maszyn jest zabronione.

24/. Nie przestrzeganie regulaminu oraz harmonogramu grozi dyskwalifikacją.

25/. Zawodnik posiadający licencję nie może startować w amatorach.

26/. Wszyscy zawodnicy mogą startować tylko w jednej klasie.

27/. Amator może wystartować w klasie Licencja

28/. Zawodnicy spoza granic RP startują w klasie Licencja

29/. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie reguluje Sędzia Główny.